• Home
 • Introductie
 • Trainingsaanbod
 • Coaching
 • Cursussen
 • Workshops
 • Acteerwerk
 • Regisseren
 • Teambuilding
 • Begeleide Intervisie
 • Folders
 • Aanmelding en contact
 • Publicaties & foto's
 •  

  Begeleide intervisie

  Het doel is om het eigen functioneren te verbeteren, het bevorderen van de mogelijkheden van het team om problemen met elkaar op te lossen en de zelfstandigheid van het team te vergroten door o.a. het zelfregulerend vermogen van het team te versterken. Na een 7-tal begeleide intervisies is het de bedoeling dat de groep voldoende vaardigheid bezit om zonder de trainer verder te kunnen als zelfstandige intervisiegroep.

  Voor wie
  Begeleide intervisie is met name interessant voor hulpverleners zoals (woon)begeleiders, maatschappelijkwerkers, verpleegkundigen en artsen, maar ook voor (podium)kunstenaars en andere functionarissen die een groep vormen op basis van gelijkwaardigheid.

  Inhoud
  In begeleide intervisie leren deelnemers methodieken/vaardigheden hanteren die het vermogen tot zelfreflectie, het ter discussie stellen van het eigen handelen en dat van de deelnemende collega’s, te vergroten. Een veilige oefensituatie is belangrijk, waarin ruimte ontstaat om open te kijken naar de manier waarop je communiceert. Het accent ligt op het leren van elkaar. Wanneer intervisie als instrument eigen wordt gemaakt ontstaat er een oefenruimte die steeds meer model gaat staan voor de werkpraktijk. Men gaat openstaan voor blinde vlekken die gaandeweg in het werken zijn ontstaan en leert hier open over te communiceren. Een gelegenheid waar je jouw verhaal kwijt kunt en kunt ontdekken waar je weerstanden zit. Door het grote aantal adviezen en oplossingen dat je aangereikt krijgt leer je alternatieve gedrags- en handelingsmogelijkheden. Intervisie is gericht op gedragsverandering. Er worden problemen behandeld die zich op de werkvloer voordoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke, ‘technische’ kwesties, maar ook problemen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben. Intervisie is niet gericht op de beoordeling van de inbrenger of het maken van werkafspraken.

  Resultaat
 • het verkrijgen van inzicht in het eigen gedrag in probleemsituaties
 • vergroten van het vertrouwen in jezelf en in je collega’s
 • verbeteren van communicatieve vaardigheden
 • bevordering van het leren van elkaars ervaringen, de creativiteit en motivering om problemen bespreekbaar te maken
 • bevorderen van de collegiale ondersteuning, zeker ook buiten en na het intervisietraject
 • deelnemers leren eigen problemen, weerstanden, dilemma’s en dergelijke aan elkaar voor te leggen om zonder beoordeling te bespreken
 • de deelnemer is zich bewust van zijn/haar inefficiënte gedachten en kan deze omzetten in effectieve gedachten
 • de deelnemer heeft zich de Duinmeijer-methode van de 5 G’s eigen gemaakt en kan beter voor zichzelf opkomen, kritiek geven en ontvangen
 • de probleeminbrenger laat zich adviseren en leert daarvan
 • de groep kan op de juiste manier feedback en advies geven en hanteert bruikbare methodieken en communicatievaardigheden
 • inzicht in eigen handelen wordt vergroot, i.p.v. elkaar snel oplossingen aandragen. De interventies zullen gericht zijn op zelfreflectie, effectief vragen stellen, luisteren, samenvatten en raad geven
 • deelnemers leren communicatietechnieken te beheersen zoals actief luisteren, doorvragen, open vragen stellen en bewust worden van verbale en non-verbale signalen.
 • Dit onder leiding van een intervisiebegeleider/trainer

  Vorm
  De intervisiebegeleider/trainer
 • leert je om te gaan met conflicten door o.a. meditation vaardigheden
 • geeft inzichten in verschillende interactiemodellen zoals die van Roos van Learly en de Transactionele analyse
 • maakt gebruik van profielbeschrijvingen waarin je sterke en zwakke punten duidelijk worden en geeft meer zicht op hoe je bezig bent in je werk
 • is discussieleider, zorgt en bewaakt dat er een veilige sfeer in de groep is en blijft, dat er geen sfeer van aanval en verdediging ontstaat. Respect voor elkaar in het anders zijn
 • let erop dat er op dat er op de juiste manier feedback en advies gegeven wordt en biedt bruikbare methodieken en communicatievaardigheden aan
 • traint communicatietechnieken zoals actief luisteren, doorvragen, open vragen leren stellen, bewust worden van verbale en non-verbale signalen
 • activeert het bewustwordingsproces en stimuleert mogelijkheden om je vrij te voelen door o.a. stil te staan bij in- en effectieve gedachten
 • leert je vaardigheden in het opkomen voor jezelf en het geven en ontvangen van kritiek d.m.v. de Duinmeijer-methode van de 5 G’s (gebeurtenis, gevolg, gevoel, ga na of de ander je begrijpt, geef aan wat je wilt)
 • biedt een professionele trainer/acteur die psychologie heeft gestudeerd
 • biedt rollenspellen als methodiek om het ervarend leren mogelijk te maken en de opgeleverde adviezen, van hoe om te gaan met de probleemsituatie, uit te proberen
 • maakt gebruik van profielbeschrijvingen waarin je sterke en zwakke punten duidelijk worden en geeft meer zicht op hoe je bezig bent in je werk
 • Intervisie basisstructuur:
  Probleemoriëntatie (dat kan ook n.a.v. en groepsthema)
  Analyse van het probleem
  Adviesronde
  Evaluatie

  Keuze van verschillende vormen van intervisie:
  Roddelmethode
  Clinicmethode A
  Clinicmethode B
  Turboadviesmethode
  Incidentenmethode
  Krachtenanalyse

  De meest gebruikte methode is de Clinicmethode B:
  (gericht op bewustwording van de (non)verbaliteit en de interactie)
  De inbrenger demonstreert de probleemsituatie die hij of zij vaak tegenkomt. Dit doet hij/zij door de verschillende rollen van de probleemsituatie te spelen. Vervolgens krijgen de groepsleden de kans om de rol van de inbrenger te spelen om zo een alternatieve houding te laten zien.

  1. Probleemoriëntatie: de inbrenger vertelt de probleemsituatie
  2. Analyse van het probleem: er worden verduidelijkingsvragen gesteld door de groep om de rol te kunnen spelen (methode acteerelementen)
  3. Adviesronde: alternatieven proberen, hierdoor ontstaan suggesties en adviezen om een rollenspel te spelen. De trainer of een groepslid speelt de rol van cliënt/ collega en de inbrenger speelt zijn eigen rol als begeleider/collega N.a.v. feedback van de acteur en de andere spelers die zich in de rol hebben ingeleefd worden er weer nieuwe suggesties gegeven en uitgeprobeerd. De inbrenger of andere groepsleden vallen zo mogelijk in (zodat er meer uitgeprobeerd wordt dan gepraat)
  4. Evaluatie: de inbrenger geeft aan welke aanpak en adviezen hem/haar het meest aanspreken en wat zij/hij heeft geleerd. De groepsleden geven aan wat zij hebben geleerd.

  Kosten en aanmelding
  Een begeleide intervisiebijeenkomst duurt 2-3 uur. Ons advies is om 10 intervisiebijeenkomsten te plannen (de eerste 6 met begeleiding, de 7e en de 8e zonder en de laatste bijeenkomst weer met begeleiding). Het beste zou zijn om 1 x per 4 à 6 weken bij elkaar te komen (persoonlijke ontwikkeling is een proces dat tijd nodig heeft om het geleerde te verwerken en er is tijd nodig om een probleemcasus voor te bereiden).

  Wij willen u graag meer informatie geven en aan de hand van uw informatie kunnen wij u een offerte sturen over begeleide intervisie. U kunt ons bellen of mailen (zie contact).

  De trainer
  Annelies Duinmeijer is uw trainer. Zij heeft veel ervaring in de geestelijke gezondheidszorg, heeft psychologie gestudeerd, is een ervaren trainer, supervisor en coach. Ook is zij professioneel acteur (zie introductie: wie zijn wij).